piątek, 13 lipca 2012

ZAPRASZAMPrace Magdaleny Kącikowskiej zatytuowane "Amor fati" to opowieść pełna symboliki i metafor. Pokazany przez artystkę las przeraża i zarazem fascynuje, wodzi na pokuszenie, budzi namiętność, której nie sposób się oprzeć.
Wyłania się obraz "kobiety demonicznej", mitycznej Lilith stającej się częścią dzikiej natury. Fotografie przywołują skojarzenia wędrówki Dantego do piekieł, pełnej grozy historii z "Króla Olch" ale także baśni, w których las staje się symbolem pokonania strachu i wewnętrznej przemiany bohaterów, jak choćby baśń o Mądrej Wasylisie czy o Jasiu i Małgosi. Warto także wspomnieć o zaczarowanym Lesie Broceliande i Rycerzach Okrągłego Stołu, którzy właśnie w mrocznych gęstwinach szukają miejsca ukrycia Świętego Graala - symbolu pełni i duchowej transformacji.
Las stanowi archetyp ludzkiej nieświadomości, przestrzeń symboliczną, labirynt, którego przejście sprawia, że bohater staje się kimś innym, niż był zanim wyruszył w drogę.
Fotografie artystki wydają się być zapisem jej wewętrznej podróży w głąb tego, co nieświadome i ukryte w cieniu; swoistą autoterapią, której celem jest spotkanie i integracja z osobistym Cieniem.
Cień, jeden z głównych  składników osobowości w koncepcji C. G. Junga,  zawiera w sobie wyparte i nieakceptowane myśli, uczucia, instynkty. Stanowi rodzaj alter ego. Spotkanie z nim i integracja jest niezbednym warunkiem rozwoju człowieka, ale jest
jednocześnie niebezpieczne i trudne.
 Artystka oprowadza widza po różnych etapach swojej podróży. W pewnym momencie pojawia się obraz martwej ryby. Fotografia ta, podobie jak inne prace Magdaleny Kącikowskiej, budzić może wiele skojarzeń i pytań. Ryba często interpetowana jest jako symbol chrześciański a zatem kojarzyć się może z chrześcijańskim systemem wartości. Według Junga spotkanie z Cieniem stawia w obliczu trudnych decyzji moralnych, częstokroć zmian w systemie wartości. Te zmiany polegają w głównej mierze na wyrażeniu zgody na istnienie ciemnych aspektów własnej osobowości. Marwa ryba może także symbolizować  śmierć tego, co stare i otwarcie się na nowe, koniec płynięcia z prądem, koniec bycia bez głosu. Może też wyrażać zagrożenie lub ostrzeżenie przed dalszą wędrówką.
Autorka decyduje się wyjść na przeciw swojemu przeznaczeniu, stanąć twarzą w twarz z własnym Cieniem. Obraz kobiety zanurzającej się w wodzie może być rozumiany jako symbol chrztu, przeobrażenia i wewnętrznej integracji.
Artystka bez wahania idzie przed siebie, niewiedząc, co spotkaza chwilę. Cokolwiek bowiem ją spotka będzie to jej przeznaczenie. Idzie wezwana przez głos, "wierna swojemu prawu" - powiedziałby C. G. Jung. Tym, co sprawia, że z taką ufnością kroczy ku temu, co mroczne i nieznane  jest właśnie amor fati - miłość do losu, do wszystkiego tego, co czeka na nią na jej drodze.

Tytuł wystawy nawiązuje do filozofii Fryderyka Nietzschego. Nietzscheańskie amor fati to zgoda na dobro i zło, które istnieje w człowieku i w świecie, to afirmacja własnego losu, pójście za swoim wewnętrznym głosem nawet wówczas gdy na przekór rozsądkowi prowadzi nas w głąb ciemnego lasu.

Olga Wiankowska


Olga Wiankowska- absolwentka filozofii, psycholog, psychoterapeutka.
W polu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z
filozofią sztuki, antropologią filozoficzną oraz związkiem pomiędzy
sztuką a psychoterapią. Jest założycielką Pracowni Ciało&Metafora.
http://www.facebook.com/PracowniaCialoiMetafora


...................................The series of Magdalena Kącikowska's photographs entitled Amor fati is a story rife with symbolism and metaphors. The forest shown by the artist both frightenes and fascinates the viewer, it leads into temptation and arouses passion impossible to resist.

The image of a demonic woman emerges, the mythical Lilith, who becomes part of the wilderness. The photographs evoke connotations with Dante's journey through Hell and the terrifying story of the Erlking. Kącikowska's works bring to mind fables which depict the forest as protagonists' symbolical triumph over their fear and their inner transformation, for instance the story of Vasilisa the Wise or Hansel and Gretel. What is also worth mentioning is the legend of the magical Broceliande forest and Knights of the Round Table, who search through dark thicket to find the whereabouts of the Holy Grail, the symbol of fulfillment and spiritual transformation.

The forest is the archetype of the unconscious, symbolical space, a labyrinth whose passage transforms the protagonist into someone different, someone he or she was not before they undertook their journey through it.

The photographs seem to be the artist's travel journal of her journey to what is unconscious and hidden in the Shadow. They function as an autotherapy which allows the artist to meet and integrate with her personal Shadow.

The Shadow, one of the main components of the personality in C.G.Jung's concept, consists of denied and unaccepted thoughts, feelings and instincts. It constitutes a kind of one's alter ego. Reaching it and integrating with it is an absolute prerequisite for one's personal development, which is both hazardous and arduous.

The artist takes the viewer on a tour of various stages of her journey. At some point the image of
a dead fish appears. This photograph, like other works by Magdalena Kącikowska, can invite numerous connotations and questions. The fish is often interpreted as a Christian symbol, so it can be connected with the Christian value system. According to Jung, reaching the Shadow makes one  confront critical moral decisions and often experience changes in one's value system. Those changes are mainly about declaring one's approval of the dark aspects of one's personality. The dead fish can also stand for the death of what is old and one's opening up to the new, the end of drifting, the end of an existence without a voice. It may also symbolize a hazard or a warning of the journey ahead.

The artist decides to confront her destiny and face her own Shadow. The image of a woman immersing herself in water can be interpreted as a symbol of baptism, transformation and inner integrity.

Kącikowska moves ahead unhesitantly, unaware of what lies ahead of her.  Whatever she is going to face is her destiny. She is drawn by a voice, 'faithful to her law', as Jung would have said. What makes her go so confidently in the direction of the dark and unknown is actually amor fati –her love of her destiny, her love of whatever she may be confronted with on her way.

The title of the exhibition refers to Friderick Nietzsche's philosophy. His amor fati is one's acceptance of the good and evil that exist in the man and in the world. It is an affirmation of one's fate, it is following one's inner voice even if it may lead into the depths of the forest, against the reason.

Olga WiankowskaOlga Wiankowska - a philosophy graduate, psychologist, psychotherapist.
Her wide range of interests covers issues related to art philosophy, philosophical anthropology and the correlation between art and psychotherapy. She is the founder of Body&Metaphor Studio.
http://www.facebook.com/PracowniaCialoiMetafora